06 212 429 18 info@vrijinvorm.nl

FULL SERVICE ONTWERPBUREAU UIT ROTTERDAM

FULL SERIVE ONTWERPBUREAU UIT ROTTERDAM

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 | Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2 | Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijs-opgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Vrij in Vorm verstrekte gegevens waarop Vrij in Vorm de offerte baseert.

1.3 | Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Vrij in Vorm begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Vrij in Vorm pas nadat deze schriftelijk door Vrij in Vorm zijn bevestigd.


2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 | Vrij in Vorm spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover nood-zakelijk zal Vrij in Vorm de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 | De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Vrij in Vorm mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duide-lijke gegevens of materialen, waarvan Vrij in Vorm aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 | Een door Vrij in Vorm opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 | Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Vrij in Vorm:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening – of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5 | Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 | Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7 | Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Vrij in Vorm meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.


3 Inschakelen van derden

3.1 | Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Vrij in Vorm voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 | Wanneer Vrij in Vorm op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Vrij in Vorm namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 | Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Vrij in Vorm volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4 | Wanneer Vrij in Vorm, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Vrij in Vorm de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5 | De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Vrij in Vorm derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Vrij in Vorm. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 | Vrij in Vorm is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Vrij in Vorm zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Vrij in Vorm kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.


4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 | Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening – of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Vrij in Vorm. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Vrij in Vorm daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 | Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 | Vrij in Vormheeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Vrij in Vorm het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 | Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Vrij in Vorm tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerp-schetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio – en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Vrij in Vorm, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 | Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Vrij in Vorm jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.


5 Gebruik van het resultaat

5.1 | Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Vrij in Vorm, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen
bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 | Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 | Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Vrij in Vorm kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 | In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Vrij in Vorm recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 | Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 | Vrij in Vormheeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.


6 Honorarium en kosten

6.1 | Vrij in Vorm heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy – fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 | Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Vrij in Vorm voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau -, reis – en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3 | Wanneer Vrij in Vorm door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteer de honorariumtarieven. Vrij in Vorm zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 | Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Vrij in Vorm kunnen worden toegerekend, dan is de opdracht-gever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Vrij in Vorm zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.


7 Betaling en opschorting

7.1 | Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 | Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Vrij in Vorm totdat alle bedragen die de
opdrachtgever aan Vrij in Vorm op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Vrij in Vorm zijn voldaan.

7.3 | Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150, – excl. BTW bedragen.

7.4 | Vrij in Vorm draagt zorg voor tijdige facturering. In over-leg met de opdrachtgever, mag Vrij in Vorm overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5 | Vrij in Vorm mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Vrij in Vorm door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.


8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 | Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Vrij in Vorm, of wanneer Vrij in Vorm de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Vrij in Vorm redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 | De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Vrij in Vorm op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 | Zowel Vrij in Vorm als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4 | Wanneer de werkzaamheden van Vrij in Vorm bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Vrij in Vorm blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.


9 Garanties en vrijwaringen

9.1 | Vrij in Vorm garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Vrij in Vorm garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 | Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Vrij in Vorm of door Vrij in Vorm bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Vrij in Vorm jegens opdrachtgever voor niet – nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 | De opdrachtgever vrijwaart Vrij in Vorm voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


10 Aansprakelijkheid

10.1 | Vrij in Vorm dient ingeval van een toerekenbare tekort-koming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2 | Vrij in Vorm is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 | Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Vrij in Vorm, is de aansprakelijkheid van Vrij in Vorm beperkt tot het honorarium van Vrij in Vorm voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Vrij in Vorm uitkeert. Het bedrag waarvoor Vrij in Vorm in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4 | Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.


11 Overige bepalingen

11.1 | Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Vrij in Vorm wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2 | Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Vrij in Vorm gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Vrij in Vorm.

11.3 | Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Vrij in Vorm of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 | Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5 | De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6 | Op de overeenkomst tussen Vrij in Vorm en opdracht-gever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Vrij in Vorm is gevestigd, dit ter keuze van Vrij in Vorm, kennis van geschillen tussen Vrij in Vorm en opdrachtgever.